Grammatik-Angaben

Nom. Sg. kardamom m.
Gen. Sg. kardamoms
Nom. Pl. kardamomen